Overige projecten

Om perspectief te kunnen bieden aan landbouw en natuur, richten we ons niet alleen op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). We draaien ook in veel andere pilots en projecten mee. Enkele voorbeelden van projecten waar we aan bijdragen of hebben bijgedragen:

  • Ondersteunende projecten voor het ANLb, zoals plasdraspompen op zonne-energie voor plasdrasbeheer, stuwen voor hoogwaterpilots, kruidenrijke mengsels voor de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en weidevogeldrones voor het opsporen van nesten en kuikens (POP3 en AVP).
  • Beheerprojecten voor sloot- en oeverbeheer (versnellingsbeheer Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en beheer groenblauwe dooradering (GBDA)).
  • Pilotprojecten voor hoog waterpeil en hoog grondwaterpeil (LIFE-IP-pilot rondom de Donkse Laagten), sinusbeheer en beheer voor de grote modderkruiper en kamsalamander (in samenwerking met RAVON). De LIFE-IP-pilot rondom de Donkse Laagten had onder meer als doel de biodiversiteit rondom de Donkse Laagten te versterken. Concrete acties waren de aanleg van waterinfiltratiesystemen bij 6 agrariërs en een stalombouw bij 1 agrariër. Hier is onderzoek aan gekoppeld, waarin o.a. Naturalis Biodiversity Center een rol heeft.
  • Aanleg en herstel van kleine landschapselementen (KLE) in Utrecht. We bieden ondersteuning bij de aanleg van houtachtige elementen, zoals bosjes, houtwallen, bomenrijen en knotwilgen, maar ook poelen, natuurvriendelijke oevers en rietzomen.
  • Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL), met andere Utrechtse collectieven: beloningssysteem voor circa 100 agrariërs op basis van 15 KPI’s.
  • Projecten binnen de zuivelketen (Duurzame Zuivelketen en FrieslandCampina).
  • Compensatieprojecten voor weidevogels en de rugstreeppad.
  • Onderzoeksprojecten naar kruidenrijk grasland (Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, overleving kievitkuikens (Wageningen University & Research), bestuiving/bodemleven (Naturalis Biodiversity Center), natte dooradering (OBN Natuurkennis) e.a.
  • Pilot prachtsloten, i.s.m. BlauwZaam en VeenWeide.
  • Dotterslingers in de polder, i.s.m. Den Hâneker.

Voorbeeldproject: New Deal

We zijn betrokken bij de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. En dan vooral bij het Living Lab Alblasserwaard en het meerjarig onderzoek naar kruidenrijk grasland. Zie onder meer het artikel ‘Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?’ op Nature Today.

Verder hebben we in een ontwerpatelier met 15 boeren (melkveehouders) nagedacht over de toekomst van de melkveehouderij in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Aan het driedaagse ontwerpatelier, inclusief een sessie met vragende partijen, werd, naast de 15 boeren, deelgenomen door het beheerteam van het collectief en onderzoekers van Wageningen University & Research. Er was afstemming met andere projecten, zoals LIFE-IP (Donkse Laagten) en projecten om de bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen (veenweidestrategieën).

Zie het resultaat hieronder.